Academic Council

Members:

1. Matishov G.G.
2. Voskoboynikov G.M.
3. Dvoretsky A.G.
4. Denisov V.V.
5. Dzhenyuk S.L.
6. Druzhkova E.I.
7. Zhuravleva N.G.
8. Ilyin G.V.
9. Ishkulov D.G.
10. Kavtsevich N.N.

 

11. Kalinka O.P.
12. Karamushko L.I.
13. Karamushko O.V.
14. Kasatkina N.E.
15. Krasnov Yu.V.
16. Kuklin V.V.
17. Lebedeva N.V.
18. Makarevich P.R.
19. Makarov M.V.
20. Moiseev D.V.
21. Tarasov G.A.
22. Shavykin A.A.

 

Resolution on approval of an Academic council establishment (.pdf) (in Russian)